Passend onderwijs

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs hebben scholen afspraken met elkaar gemaakt over de ondersteuning van leerlingen. Het Harens Lyceum werkt hiervoor nauw samen met allerlei instanties en scholen in de gemeente Groningen binnen een speciaal samenwerkingsverband. Het gaat dan om leerlingen die om verschillende redenen extra ondersteuning nodig hebben.

Passend Onderwijs 

De basis van passend onderwijs ligt in de wettelijke zorgplicht die scholen/schoolbesturen hebben. Elke leerling heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Na aanmelding door de ouder onderzoekt de school of ze aan de leerling goed onderwijs kan geven. Als de school dat niet zelf kan, zorgt de school of voor extra ondersteuning in de school of zorgt ervoor dat het kind op een andere school passend onderwijs kan krijgen.

In een regio vormen de schoolbesturen voor primair onderwijs (regulier en speciaal) én de scholen voor voortgezet onderwijs (regulier en speciaal) elk een samenwerkingsverband passend onderwijs.

Samen staan ze voor het onderwijs aan elke leerling in de regio.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig

hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte ondersteuning in het reguliere onderwijs als zware ondersteuning in het speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband maken de schoolbesturen/scholen onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

De samenwerking heeft tot doel om te komen tot een beter aanbod dan elk schoolbestuur apart kan realiseren. Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente Groningen en de regio Zuidlaren.

Ondersteuning aan leerlingen & inzet ECT 

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er minimaal op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen binnen het samenwerkingsverband vastgesteld welke extra ondersteuning zij afzonderlijk kunnen bieden aan leerlingen. Deze ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (deze profielen zijn ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband

Indien uw kind extra ondersteuning ontvangt bovenop de basisondersteuning, dan is in veel gevallen een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) nodig. In dit plan staat welke specifieke ondersteuning er aan uw kind geboden wordt. Als school bespreken we dit opp met u als ouders en we evalueren het opp gezamenlijk op gezette tijden.

De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken. Wij als school zijn dan ook verantwoordelijk voor de extra ondersteuning en niet het samenwerkingsverband.

Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dienen we als school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs1 moet de school, samen met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website: www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’. U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.

Zowel school als ouders kunnen een medewerker van het Expertise- & Consultatieteam van het samenwerkingsverband inschakelen als externe deskundige of als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een blijvend verschil van mening met de school over de ondersteuning aan uw kind. Daarbij opgemerkt dat eerst het gesprek met de school heeft plaatsgevonden. Het Expertise- & Consultatieteam kan bereikt worden via: ect@swv-vo2001.nl

Aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Binnen de VO-scholen zijn teams actief die acteren in de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp, de zogenaamde AOJ-teams. In deze teams werken medewerkers van verschillende organisaties met elkaar samen: de school zelf, leerplicht, VO WIJ, het samenwerkingsverband en de jeugdarts van de GGD. Doel van deze teams is een sluitende aanpak in de aansluiting onderwijs-jeugdhulp te realiseren in het belang van de leerling. 

Privacy van leerlingen 

Als school bewaken we de privacy van de leerlingen. Als ouder kunt u erop vertrouwen dat we zo terughoudend mogelijk zijn met het delen van gegevens. Zo zullen we ten allen tijde checken welke gegevens noodzakelijk zijn gegeven het gestelde doel en of er ook andere manieren zijn om het doel te bereiken. Voor het delen van gegevens met het samenwerkingsverband maken we gebruik van een privacyproof webbased pakket. Voor een aantal zaken bestaat een wettelijke grondslag t.a.v. het doorgeven van gegevens. Bijv.: 

  • van de basisschool naar voortgezet onderwijs als het gaat om het overstapdossier van de leerling (o.a. toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem);
  • van school naar samenwerkingsverband als het gaat om vormen van extra ondersteuning voor de leerling (op de eigen school, op een tussenvoorziening of de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs); 
  • tussen school en leerplicht als het gaat om verzuim. Zo zijn we als school wettelijk verplicht om uw kind te melden bij het verzuimloket van DUO als het binnen 4 weken 16 of meer uren verzuimt of langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimt.

Voor deze vormen van overdracht is formeel geen toestemming nodig, maar zullen we ouders zoveel als mogelijk bij deze gesprekken betrekken of in elk geval informeren.
Voor andere vormen van gegevensoverdracht zullen we als school in principe altijd toestemming vragen en – voor zover mogelijk – de informatie delen in aanwezigheid van u als ouder. Indien dat niet mogelijk is, gaat het om het uitwisselen van die gegevens die minimaal nodig zijn voor het beoogde doel (data-minimalisatie, doelbinding en proportionaliteit).

Nadere informatie voor ouders/verzorgers

Voor u als ouder/verzorger geldt dat de school de belangrijkste informatiebron is als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. 

Het samenwerkingsverband heeft ten behoeve van de informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers een eigen website ingericht: https://www.swv-vo2001.nl  

Op deze website staat een aparte button voor de ‘ouder’. Via deze ingang vinden ouders/verzorgers direct relevante informatie. Daarnaast is het samenwerkingsverband actief op Twitter en op Facebook (zie hieronder voor de gegevens).

Op de website van het Ministerie van OCW is voor ouders veel informatie te vinden op thema. Daarnaast is een aparte pagina met veel gestelde vragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord

 

Andere interessante links voor ouders zijn o.a.:

 

Voor vragen over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs kunt u terecht bij de Commissie van Advies:
mail CvA: info@cvagroningen.nl

Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)

postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

 

Contactgegevens samenwerkingsverband VO Groningen Stad 

Postadres:  Postbus 8091, 9702 KB  Groningen  

Bezoekadres: Donderslaan 157a, 9728 KX  Groningen

Directeur-bestuurder: dhr. Jan Houwing, 06 – 134 47 659  

Adjunct-directeur:  dhr. Erik de Graaf, 06 - 553 48 225

E-mail: j.houwing[at]swv-vo2001.nl e.de.graaf[at]swv-vo2001.nl

Website: https://www.swv-vo2001.nl/  

E-mail ECT: ect[at]swv-vo2001.nl

Twitter: @PaOnVo20_01

Facebook: www.facebook.com/SWVVO20.01Stad

 

1Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio (cluster 1) en Kentalis (cluster 2). Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.